logo

Politika zaštite privatnosti - www.mojaplaca.hr


 1. Uvodne odredbe
 2. Definicije
 3. Načela obrade i sigurnosti osobnih podataka
 4. Obrada osobnih podatka pri pružanju usluga na internetskoj stranici
 5. Prava ispitanika1. Uvodne odredbe

Alma Career Croatia d.o.o. je organizacija koja ima dugu tradiciju pružanja usluga subjektima koji djeluju na tržištu rada.  Strateški cilj Alma Career Croatia d.o.o. je osigurati financijsku i ekonomsku stabilnost, poboljšati kvalitetu pruženih usluga, izgraditi dobre odnose sa svojim partnerima i poboljšati ugled tvrtke.

Provedba ovih ciljeva ovisi o stalnom poboljšanju kvalitete upravljanja, kao i kvalitete i učinkovitosti pruženih usluga koje primjenjuju najnovije postupke potpomognute informacijskim  tehnologijama.  Shvaćamo da je sigurnost i zaštita osobnih podataka sastavni dio korištenja informacijskih tehnologija.

Sigurnosnom politikom  Alma Career Croatia d.o.o. propisuju se potrebne i gospodarski odgovarajuće mjere za zaštitu imovine informacijskog sustava, pojedinaca i imovine te primjene sigurnosnih mehanizama u sustavu korištenih tehnologija.

Uprava Alma Career Croatia d.o.o. je odgovorna za pravilnu procjenu rizika i njegovo učinkovito upravljanje u odnosu na zaštitu imovine koja je neophodna za osiguranje dobrog funkcioniranja organizacije. Primarni cilj upravljanja takvim rizicima je sprječavanje, upravljanje i oporavak od sigurnosnih incidenata.

Kako bismo zaštitili vitalnu imovinu koja spada pod internu sigurnost, u suradnji sa stručnjacima primijenili smo sigurnosne mjere prilagođene najnovijim spoznajama i potrebama organizacije. Prilikom njihovog oblikovanja primijenili smo tehničke i organizacijske mjere kojima je cilj:

 • osigurati dostupnost, integritet i pouzdanost sustava upravljanja kroz najsuvremenije informacijske tehnologije,
 • zaštititi osjetljive komercijalne i osobne podatke od gubitka, oštećenja, krađe, izmjene ili uništenja te čuvati povjerljivosti obrađenih podataka,
 • utvrđivati moguće probleme i izvore smetnji te njihovo sprječavanje.


Stoga je Alma Career Croatia d.o.o. usvojio odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bi se osigurala razina sigurnosti u obradi osobnih podataka (uključujući DPIA - dokumentaciju o procjeni učinka na zaštitu podataka), te je izradio sigurnosni projekt koji se redovito ažurira i definira opseg i metodu sigurnosnih mjera potrebnih za uklanjanje i smanjivanje prijetnji i rizika koji utječu na informacijske sustave tvrtke.

Alma Career Croatia d.o.o. obrađuje osobne podatke ispitanika isključivo u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, kojom se stavlja izvan snage Direktiva 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) o zaštiti osobnih podataka. Alma Career Croatia d.o.o.  je izvršitelj obrade osobnih podataka.

Alma Carrer Croatia d.o.o. izdao je ovaj dokument koji sadrži osnovna pravila za obradu osobnih podataka prilikom pružanja usluga putem internetske stranice www.mojaplaca.hr („Internetska stranica"). Alma Career Croatia d.o.o. zadržava pravo izmjene i dopune ovog dokumenta, pri čemu će odmah obavijestiti svoje poslovne partnere objavljivanjem bilo kakvih promjena na internetskoj stranici i navesti datum od kada takve promjene stupaju na snagu. Sva prava koja nisu izričito predviđena ovim dokumentom će se regulirati Općim uvjetima tvrtke Alma Career Croatia d.o.o. i važećim hrvatskim zakonskim propisima.

Ovaj dokument je u skladu s važećim odredbama:

 • Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, kojom se stavlja izvan snage Direktiva 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) o zaštiti osobnih podataka („Uredba").

Politika zaštite privatnosti je uvijek dostupna na www.mojaplaca.hr.

2. Definicije

Osobni podaci su svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi („Ispitanik"); pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca;

Ispitanik označava osobu na koju se odnose osobni podaci.

Izvršitelj obrade je pojedinac ili pravna osoba, državna ustanova, agencija ili neki drugi subjekt koji sam ili zajedno s drugima određuje svrhe i sredstva obrade osobnih podataka; kada su svrhe i sredstva takve obrade propisani zakonom Unije ili zakonom države članice, izvršitelj obrade ili posebni kriteriji za njegovo imenovanje se mogu odrediti zakonom Unije ili zakonom države članice;

Klijent je pojedinac ili pravna osoba koja koristi ili planira koristiti usluge pružene na internetskoj stranici.

Koje osobne podatke tražimo od vas i zašto ih obrađujemo?

Kako bismo ispravno postupali s vašom narudžbom i pružili dobre usluge, moramo znati e-mail adresu ispitanika, budući da se naše usluge pružaju putem elektroničke komunikacije.

3. Načela obrade i sigurnosti osobnih podataka

Osobni podaci moraju biti:

 • obrađeni zakonito, pošteno i transparentno u pogledu ispitanika ("zakonitost, poštenost i transparentnost"),
 • dobiveni za određene, eksplicitne i zakonite svrhe i ne smiju se dalje obrađivati ​​na način koji nije u skladu s tim svrhama("ograničenje svrhe"),
 • razumni, relevantni i ograničeni u onoj mjeri potrebnoj za svrhe za koje se obrađuje ("minimiziranje podataka"),
 • točni, i po potrebi ažurirani; potrebno je poduzeti sve potrebne mjere kako bi se osiguralo da se netočni podaci u pogledu svrha bez odgode obrišu, isprave ili uklone ("ispravnost"),
 • pohranjeni u obliku koji dozvoljava identifikaciju Ispitanika koliko god je to potrebno u svrhe za koje se osobni podaci obrađuju ("minimiziranje pohrane"),
 • obrađeni na način kojim se osigurava razumna sigurnost osobnih podataka, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja primjenom odgovarajućih tehničkih ili organizacijskih mjera („cjelovitost i povjerljivost");

Izvršitelj obrade je odgovoran za poštivanje gore navedenih načela i mora biti u mogućnosti dokazati ovu usklađenost ("odgovornost").

Obrada osobnih podataka je zakonita samo ako i samo u mjeri u kojoj je zadovoljen najmanje jedan od sljedećih uvjeta:

 • ispitanik je dao privolu za obradu svojih osobnih podataka u jednu ili više posebnih svrha,
 • obrada je nužna za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka ili kako bi se poduzele mjere na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora,
 • obrada je neophodna za ispunjenje zakonske obveze izvršitelja obrade,
 • obrada je nužna kako bi se zaštitili vitalni interesi ispitanika ili drugog pojedinca,
 • obrada je neophodna za ispunjenje zadatka obavljenog u javnom interesu ili u obavljanju javnih ovlasti povjerenih izvršitelju obrade,
 • obrada je nužna za potrebe legitimnih interesa izvršitelja obrade ili treće strane, osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode ispitanika koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka, osobito ako je ispitanik dijete.

Izvršitelj obrade podataka se posebno obvezuje:

 • odrediti, prije početka obrade osobnih podataka, svrhu obrade osobnih podataka, koja mora biti jasna i nedvosmisleno definirana i određena, te mora biti u skladu s Ustavom Republike Hrvatske, ustavnim zakonima, kao i zakonima i međunarodnim ugovorima koji su obvezujući za Republiku Hrvatsku,
 • utvrditi uvjete za obradu osobnih podataka kako se ne bi ograničavalo pravo ispitanika propisano zakonom za prikupljanje osobnih podataka isključivo za određenu ili specifičnu svrhu; nedopušteno je prikupljati osobne podatke pod izlikom neke druge svrhe obrade ili druge aktivnosti,
 • osigurati obradu osobnih podataka samo onih čiji opseg i sadržaj odgovaraju navedenoj svrsi obrade i koji su potrebni za postizanje navedene svrhe,
 • osigurati obradu i korištenje osobnih podataka isključivo na način koji odgovara svrsi za koju su prikupljeni; nedopustivo je kombiniranje osobnih podataka prikupljenih za razne svrhe,
 • osigurati obradu prikupljenih osobnih podataka na način koji omogućuje identifikaciju ispitanika samo tijekom razdoblja koje nije duže nego što je to potrebno za postizanje svrhe obrade,
 • uništiti ili anonimizirati osobne podatke čija je svrha obrada prestala postojati; kada svrha obrade više ne postoji, osobni se podaci mogu obrađivati ​​samo u mjeri potrebnoj za povijesna istraživanja, znanstveno istraživanje i razvoj ili u statističke svrhe.  Prilikom obrade osobnih podataka u svrhe navedene u prethodnoj rečenici, izvršitelj podataka je obvezan označiti i anonimizirati takve podatke.


4. Obrada osobnih podatka pri pružanju usluga na internetskoj stranici

Posjetitelji web stranice mogu lako usporediti svoje plaće ili naručiti analizu plaća, uzimajući u obzir radno mjesto i regiju koji se navode u kratkom online obrascu.

Posjetitelji web stranice također mogu unijeti svoju email adresu prilikom popunjavanja online obrasca za usporedbu plaća. Budući da se prema Uredbi i Zakonu e-mail adresa može smatrati osobnim podatkom, bitno je da ispitanik prije slanja svoje e-mail adrese daje pristanak za obradu osobnih podataka.

E-mail adresa ispitanika služi za tromjesečno isporuku usporedbe plaća koju obrađuje izvršitelj obrade. Pristanak se može opozvati u bilo kojem trenutku, u suprotnom će pristanak prestati vrijediti nakon jedne godine od datuma izdavanja, a podaci unutar e-mail adrese biti će izbrisani. Molimo pošaljite svoj zahtjev za ukidanjem vašeg pristanka na e-mail adresu [email protected], ili na adresu našeg poslovnog sjedišta:  Alma Career Croatia d.o.o., Strojarska cesta 20, 10000 Zagreb, Hrvatska.

Koje osobne podatke tražimo od vas i zašto ih obrađujemo?

Kako bismo ispravno postupali s vašom narudžbom i pružili dobre usluge, moramo znati e-mail adresu ispitanika, budući da se naše usluge pružaju putem elektroničke komunikacije.

Korisnik također može dati osobni pristanak za korištenje osobnih podataka za razdoblje dulje od jedne godine. Praktički, ti podaci će se koristiti za statističko praćenje razvoja plaće pojedinca koji je dao e-mail adresu, a koji se neće priopćiti nikome osim korisniku. U tom slučaju pristajete na obradu vaših osobnih podataka za razdoblje koje nije izričito ograničeno. I dalje ćete moći povući vaš pristanak za obradu vaših osobnih podataka u bilo kojem trenutku pomoću e-mail poruke s podacima o vašoj plaći koju ćemo vam poslati.

Kolačići

Kolačići su male podatkovne datoteke koje se preuzimaju na uređaj (osobno računalo, tablet, mobilni telefon itd.) tijekom korištenja internetske stranice. Izvršitelj obrade koristi kolačiće kako bi pratio učinkovitost internetske stranice. Kolačići obično ne sadrže informacije namijenjene za identifikacuju pojedinačnih osoba, nego se koriste za prepoznavanje preglednika na konkretnom uređaju. Kolačići mogu privremeno ili mogu trajno ostati na uređaju čak i nakon zatvaranja preglednika za vrijeme koje se navodi u kolačiću. Ovi stalni kolačići mogu se provjeravati svaki put kada posjetite internetsku stranicu. Podaci koje prikupljamo putem internetske stranice uključuju: vrstu preglednika, web adresu s koje je posjećena internetska stranica, operativni sustav uređaja i IP adresu uređaja. Radi prikaza relevantnijih oglasa, neke kolačiće postavlja sustav oglašavanja treće strane, kao što je Google Adsense. To se može onemogućiti na Google računu. Računalo može biti postavljeno da odbija kolačića, iako u tom slučaju neke funkcionalnosti stranice neće raditi.

5. Prava ispitanika

Izvršitelj obrade će poduzeti odgovarajuće mjere kako bi ispitaniku dostavio sve podatke iz članaka 13. i 14. Uredbe i sva priopćenja iz članaka 15. do 22. i članka 34. Uredbe u vezi obrade podataka, u kratkom, transparentnom, razumljivom i lako dostupnom obliku, jasno i lako formuliranom, posebice u slučaju podataka namijenjenih posebno za dijete.  Podaci se dostavljaju u pisanom obliku ili drugim sredstvima, među ostalim, ako je prikladno, elektroničkim putem. Ako ispitanik to zatraži, podaci se mogu dati usmenim putem ukoliko se identitet ispitanika dokaže na neki drugi način.

Ispitanik ima pravo od izvršitelja obrade zatražiti potvrdu jesu li njegovi osobni podaci obrađeni i, ako je tako, ima pravo na pristup tim osobnim podacima kao i sljedećim podacima:

 • svrhe obrade;
 • kategorije osobnih podataka o kojima je riječ;
 • primatelji ili kategorije primatelja kojima su osobni podaci otkriveni ili će im biti dostavljeni, posebice primateljima u trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama;
 • gdje je to moguće, predvidivo razdoblje zadržavanja osobnih podataka ili, ako to nije moguće, kriteriji za njegovo određivanje;
 • postojanje prava da od izvršitelja obrade zatraži ispravak osobnih podataka o ispitaniku ili da obriše ili ograniči njihovu obradu ili pravo da prigovori takvoj obradi;
 • pravo na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu;
 • ako se osobni podaci ne prikupljaju od ispitanika, svaka dostupna informacija o njihovom izvoru;
 • postojanje automatiziranog odlučivanja, uključujući profiliranje.

Ispitanik ima pravo od izvršitelja obrade zatražiti ispravak bilo kojih netočnih osobnih podataka koji se odnose na njega bez neopravdane odgode. S obzirom na svrhe obrade, ispitanik ima pravo dopuniti nepotpune osobne podatke, i to, između ostalog, podnošenjem dodatne izjave.

Ispitanik ima pravo zatražiti od Alma Career Croatia d.o.o. brisanje svojih osobnih podataka. Svaki pristanak za obradu osobnih podataka koji se dostavi društvu Alma Career Croatia d.o.o. se može opozvati. Molimo pošaljite svoj zahtjev na e-mail adresu:  [email protected]

Nadzorno tijelo je Hrvatska agencija za zaštitu osobnih podataka. Ispitanik ima pravo podnijeti žalbu nadzornom tijelu.

U Zagrebu, dana 28. 3. 2024.        


Igor Žonja, direktor ALMA CAREER CROATIA d.o.o.

Usporedite svoju plaću

Besplatna personalizirana usporedba plaća.

Pristupite istraživanju plaća