logo

OPĆI UVJETI POSLOVANJA

OPĆI UVJETI POSLOVANJA

Članak I - Temeljne odredbe

 1. Alma Career Croatia d.o.o., Strojarska 20, Zagreb, Hrvatska - OIB: 14273924910 Upisan u registar trgovačkog suda u Zagrebu - MBS 080343957 - IBAN HR3023600001102440138 pri Zagrebačka banka d.d. - Temeljni kapital 2.670,00 EUR upisan u cijelosti - Predsjednik Uprave Igor Žonja je pružatelj Usluga (kako je niže definirano) koje su dostupne putem web stranice www.MojaPlaca.hr (dalje u tekstu: ACC).
 2. ACC ovim putem objavljuje Opće uvjete poslovanja koji reguliraju određena prava i obveze ACC-e i Korisnika usluga, te će biti objavljeni i dostupni u elektronskoj formi na web stranici www.MojaPlaca.hr.
 3. Ovi Opći uvjeti poslovanja su obvezujući za sve Korisnike usluga (kako je niže definirano), a koji proizlaze iz općih obvezujućih zakonskih propisa Republike Hrvatske.
 4. Definicije. Slijedeće definicije će imati navedeno značenje u Općim uvjetima poslovanja:
  • Cjenik je cjenik Usluga određen od strane ACC-e.
  • ACC ima značenje kakvo je opisano u Članku 1. Općih uvjeta poslovanja.
  • Korisnik usluga je fizička ili pravna osoba koja naručuje uslugu za koju plaća cijenu.
  • Narudžba je pisana ili elektronička narudžba usluge MojaPlaća koju je naručio Korisnik usluga i koja je prihvaćena od strane ACC-e, te koja ima formu i sadrži uglavke koje je odredio ACC. Ugovor između ACC-e i Korisnika usluga će postati valjan nakon primitka narudžbe od strane ACC-e.
  • Usluga ili Usluge će biti usluga odnosno usluge pružene od strane ACC-e za cijenu koja je ugovorena putem narudžbe i/ili Ugovora koja se sastoji od analize plaće iz baze plaća. Opseg i specifikacije usluga će biti određene u pojedinačnoj narudžbi i/ili u Ugovoru.
  • Opći uvjeti poslovanja imaju značenje koje je navedeno u Članku 2 ovih Općih uvjeta poslovanja.
  • Zakon o zaštiti osobnih podataka primijenit će se na sve podatke u skladu sa zakonskim odredbama o zaštiti osobnih podataka.
  • Ugovor znači ugovor zaključen između ACC-e i Korisnika usluge nakon koje će ACC pružiti uslugu Korisniku osim ukoliko nije drugačije dogovoreno. Osim ako nije drugačije dogovoreno Ugovorom Opći uvjeti poslovanja i Narudžba mogu biti izraženi i u usmenoj formi u kojem slučaju se primjenjuju i Opći uvjeti poslovanja. Ugovorni uvjeti će biti pruženi putem Narudžbe.
  • Ugovorne strane su ACC i Korisnik usluge.

Članak II - Registracija

 1. Osim ako nije drugačije određeno od strane ACC-e registracija Korisnika usluga je potrebna za korištenje usluge MojaPlaća na način da se ispuni registracijski obrazac na web stranici www.MojaPlaca.hr.
 2. Registracija neće biti potrebna za korištenje usluge kako je navedena u Članku III, stavak 1, točka e. ovih Općih uvjeta poslovanja - fizičke osobe koji na www.MojaPlaca.hr popunjavaju samo osnovne podatke kako bi platili uslugu. Korisnici koji su opisani u prethodnoj rečenici obvezni su dati istinite i točne podatke pri popunjavanju. Za Korisnike koji su opisani u prvoj rečenici ovog paragrafa odredbe ovog Članka se neće primijeniti.
 3. Nakon popunjavanja obveznih registracijskih podataka i direktne potvrde istih na www.MojaPlaca.hr Korisnik usluga će primiti poruku poslanu na e-mail adresu koju je sam dao kako bi potvrdio registraciju. Nakon registracije Korisnik usluga će dobiti jedinstveni Login i lozinku putem kojih će moći koristiti uslugu na www.MojaPlaca.hr. Korisnik usluge je odgovaran za čuvanje Logina i lozinke te je odgovoran za svaku zlouporabu od strane trećih osoba koja je učinjena putem jedinstvenog Logina i lozinke.
 4. Nakon registracije, Korisnik se obvezuje pružiti istinite i točne informacije. Ukoliko se nakon registracije ustanovi kako su pružene informacije netočne (primjerice pružanje netočnih podataka o pravnim osobama i njihovim podacima ili svjesno pružanje krivih podataka) ACC će automatski blokirati račun takvih Korisnika. Ukoliko se nakon registracije Korisnika podaci dani u registraciji na web stranici www.MojaPlaca.hr promijene Korisnik je dužan promijeniti te podatke u registraciji na web stranici www.MojaPlaca.hr.
 5. Završavanjem registracijskog postupka na web stranici www.MojaPlaca.hr Korisnik usluge potvrđuje da su informacije koje su pružene istinite i točne te je suglasan bez ikakvih rezervacija da je ACC u mogućnosti pružiti te informacije svojim partnerima kako bi isporučio uslugu. Nakon ispunjenja ugovora ACC će registrirane podatke čuvati 3 godine.
 6. Korisnik usluga može u svako vrijeme otkazati svoju registraciju slanjem e-maila ACC-e u kojem zahtijeva da se njegova registracija izbriše. Za nekoliko upotreba usluge svaki put je potrebna nova registracija. Ponovna registracija istog Korisnika je moguća osim ako nije drugačije određeno ovim Općim uvjetima poslovanja.
 7. Namjera ACC-e nije obrada osobnih podataka Korisnika usluga, te se oni za tu svrhu, a koja je predmet Zakona o zaštiti osobnih podataka neće koristiti. Međutim, obrada pojedinh podataka Korisnika usluga potrebna je u onoj mjeri koja je neophodna da bi se ostvario Ugovor odnosno pružila Usluga.

Članak III - Naručivanje Usluge

 1. ACC će pružiti Korisniku sljedeće usluge:
  • MojaPlaća Izvještaj - analiza plaće jedne izabrane pozicije,
  • MojaPlaća Alat za izračun plaća - neograničen pristup bazi plaća za jedan mjesec ili jednu godinu,
  • MojaPlaća Analiza - segmentirana analiza plaća ili specijalna analiza plaća po zahtjevu Korisnika,
 2. ACC zadržava pravo na izmjenu i prilagodbu strukture i opsega usluge po svom zahtjevu. U tom slučaju obavijestit će Korisnika usluge o takvim izmjenama preko obavijesti koja će biti objavljena na web stranici www.MojaPlaca.hr ili putem poruke koja će biti poslana na mail Korisnika. Korisnik ovim putem prihvaća da može doći do izmjene metodologije analize plaća gdje je moguće da će doći od izmjene reference ili opsega analize.
 3. Usluga ACC-e će biti naučena nakon što ispunjena Narudžba bude poslana ACC-e. Nakon prihvata ponude ACC ima pravo provjeriti putem telefona, faksa ili drugim putem informaciju koja je pružena u Narudžbi od strane Korisnika. U slučaju sumnje u istinitost podataka ACC ima pravo zatražiti dodatnu provjeru (putem telefona ili putem službenog predstavnika Korisnika usluge) Naručivanje određenih usluga može također biti ostvareno putem ispunjavanja informacija zahtijevanih od strane ACC-e na web stranici www.MojaPlaca.hr.
 4. Narudžba mora sadržavati najmanje sljedeće zahtjeve:
  • Komercijalno ime ili ime i prezime fizičke osobe te pravni oblik za pravnu osobu
  • Poštansku adresu registriranog ureda ili prebivalište fizičke osobe (ulica, broj, poštanski broj, grad ili općina),
  • Adresa za izdavanje računa Korisniku usluga,
  • Korisnikov OIB,
  • Ime i prezime kontakt osobe kod strane Korisnika uključujući telefon, fax i e-mail kontakt,
  • Vrsta usluge koja se naručuje,
  • Period za koji Korisnik usluga naručuje Uslugu,
  • Ukoliko postoji opravdan razlog ACC može tražiti da Korisnik potpiše Narudžbu ili da je ovjeri žigom Društva.
 5. Nakon završetka Narudžbe potvrda Narudžbe (prihvat Narudžbe) će biti poslan na e-mail adresu Korisnika usluge od strane ACC-e.
 6. Kroz uobičajeno vrijeme od 24 sata od dostave Narudžbe od strane Korisnika Usluge i prihvata od strane ACC-e, ACC će pripremiti račun sa istaknutom cijenom usluge za naručenu Uslugu te će poslati isti na poštansku adresu Korisnika usluge. Aktivacija naručene Usluge će se dogoditi unutar 2 poslovna dana, osim ukoliko nije drugačije dogovoreno u pojedinom slučaju.
 7. Odredbe Članka V i VI se neće primijeniti u slučaju plaćanja Usluga preko bilo kojeg sustava za online plaćanje (CardPay, PayPal itd.). U slučaju takvog plaćanja naručenih Usluga aktivacija takvih Usluga će se dogoditi bez nerazumnih odgađanja nakon online plaćanja. U tom slučaju ACC će dati Korisniku usluga dokument kojim će mu potvrditi plaćanje cijene za uslugu na e-mail adresu koju je Korisnik naveo kao kontakt adresu.
 8. Usluga će se smatrati izvršenom u trenutku dostave izvješća o plaćama na adresu Korisnika usluga ili u trenutku kad je Korisniku usluga omogućeno korištenje usluga ACC-e.
 9. Korisnik usluga će biti ovlašten u potpunosti ili djelomično otkazati Narudžbu, ali samo u trenutku prije nego što je usluga pružena ukoliko je poslan mail ili pisana poruka Korisniku usluga u kojoj Korisnik usluga nedvojbeno i izričito pisanom porukom otkazuje ili djelomično otkazuje uslugu. Osim ukoliko nije nešto drugo propisano Općim uvjetima poslovanja za izmjenu već pristigle narudžbe ili Usluge koja je već pružena potreban je pristanak obiju strana.
 10. Ukoliko je Korisnik naručio uslugu čije trajanje prelazi 1 mjesec te Korisnik usluga otkaže tu uslugu u skladu s Općim uvjetima poslovanja ili u skladu s ugovorom između Ugovornih strana a nakon plaćanja cijene (usluga koja se plaća unaprijed za period duži od mjesec dana, ACC će u roku od 14 dana od suglasnog raskida ugovora izvršiti povrat usluga u iznosu koji odgovara razlici od plaćenog iznosa i iznosa pružene usluge u skladu s cjenikom. Ukoliko je Korisnik usluga naručio uslugu u trajanju od 12 mjeseci i otkazuje takvu uslugu u skladu s ovim Općim uvjetima poslovanja ili u skladu s ugovorom s ACC-om, ACC će izvršiti povrat cijene usluge koja će iznositi razliku od cijene usluge po mjesecu korištenja do iznosa cijene usluge za godinu dana. ACC je ovlašten umanjiti iznos povrata za razliku koja iznosi iznos troškova koji su nastali u pružanju usluge.
 11. Ukoliko Korisnik usluge otkaže naručenu Uslugu tijekom pružanja i ukoliko takva usluga bude ona usluga cijena koje je naplaćena nakon pružanja ACC ima pravo na naknadu usluge koja je pružena za cijelo vrijeme pružanja usluge.
 12. ACC će izvršiti povrat cijene jedino ukoliko ona iznosi više od 1 EUR.

Članak IV - Cijena Usluge i Uvjeti Plaćanja

 1. Cijena za pružene usluge je određena u cjeniku i valjan je onaj cjenik koji je važeći na dan naručivanja usluge, osim ukoliko je određeni izvještaj učinjen specijalno po narudžbi naručitelja i u skladu s potrebama naručitelja. U tom slučaju cijena usluge je ona koja je dogovorena sa Korisnikom usluga. ACC može izmijeniti Cjenik te je u slučaju izmjena važeći Cjenik onaj koji je objavljen na stranici www.MojaPlaca.hr.
 2. Sve cijene koje su navedene su iznosi koji ne uključuju iznos PDV-a te druge potencijalne poreze ili naknade. Iznos PDV-a će biti utvrđen u skladu s zakonom i drugim prikladnim poreznim davanjima te će biti iskazana na računu.
 3. Korisnik usluga će biti obvezan da na vrijeme plati iznos cijene Usluge ACC-e putem prijenosa novca na račun ACC-e. Račun je obično izdan Korisniku usluga prije nego što je izvršena usluga. Račun je u uobičajenoj praksi izdan za cijeli period za koji je Korisnik naručio Uslugu.
 4. Cijena za Usluge može biti plaćena preko bilo kojeg sustava za online plaćanje koji je dostupan na web stranici www.MojaPlaca.hr (CardPay, PayPal, itd.). U tom slučaju Korisnik će odmah platiti online za naručenu uslugu na web stranici www.MojaPlaca.hr. Nakon što je ugovor zaprimljen za naručenu Uslugu ACC će dostaviti potvrdu o plaćenoj cijeni Korisniku usluge. Korisnici usluga koji su fizičke će platiti cijenu Usluge isključivo putem online plaćanja.
 5. Ukoliko Korisnik usluga kasni s plaćanjem računa ACC može zaračunati zakonsku zateznu kamatu. U isto vrijeme ACC će biti ovlašten onemogućiti korištenje usluge Korisniku dok se ne izvrši uplata potrebnog iznosa cijene. Ukoliko ACC prekine pružati uslugu Korisniku usluga zbog razloga koji su navedeni u ovome članku ili zbog drugih razloga kako je navedeno u ovim Općim uvjetima poslovanja neće biti obvezan izvršiti povrat novca Korisniku usluga koje on neće upotrebljavati tijekom takvog prekida. Pravo ACC-e na naknadu za učinjenu štetu neće biti umanjeno postupkom prekida pružanja usluge.

Članak V - Prava i obveze Ugovornih strana

 1. ACC je obvezan pružiti uslugu najveće moguće kvalitete.
 2. Korisnik će uzeti u obzir da određene činjenice (te u skladu s tim i izvještaji) predstavljaju autorsko djelo te da su u skladu s tim zaštićeni kao takvi. ACC ima sve valjane licence i druga odobrenja od strane osoba (autora ili subjekata koji izvršavaju zadatke) za upotrebu takvog zaštićenog rada. ACC je ovlašten dati odobrenje za svaku daljnju upotrebu takvog rada. Korisnik usluga će uzeti u obzir činjenicu da dio izvještaja može biti baza podataka koju je kreirala druga osoba koja je zaštićena u skladu s Zakonom o autorskim pravima.
 3. Usluge (a ujedno i izvještaj) će biti kreirane isključivo u svrhu informiranja Korisnika usluga vezano uz njegov zahtjev i za određenu svrhu. Korisnik usluga nije ovlašten dalje istu uslugu (a ujedno i izvještaj) dalje reproducirati osim isključivo u svrhu vlastitog informiranja. Korisnik usluga ne smije distribuirati Uslugu trećim stranama čak i bez naknade kao niti sa naknadom ili u bilo koju drugu svrhu bez prethodno pisane suglasnosti ACC-e. Navedena odredba uključuje zabranu objave izvještaja o plaćama na stranicama Korisnika usluga, u publikacijama ili u kopijama koje su distribuirane od strane Korisnika usluge a osobina na način da se Izvještaj o plaćama koristi pri prodaji usluga ili proizvoda Korisnika usluge. Odluku o odobravanju objave Izvještaja o plaćama donosi isključivo ACC uzimajući u obzir vlastitu reputaciju koja bi na taj način mogla pretrpiti štetu.
 4. Ukoliko bilo kakvo savjetovanje bude pruženo kao Usluga sve informacije koje su pružene kao Usluga unutar takvog savjetovanja će biti samo u svrhu orijentacije i bez obveza te ni u kojem slučaju neće činiti odgovornost ACC-e Korisniku usluga za kompletnu, prikladnu i točno pruženu informaciju ili savjetovanje.
 5. Korisnik usluga ima ekskluzivno pravo za pristup naručenoj Usluzi (koja se odnosi na naručenu Uslugu). Pristup Usluzi je zaštićen Loginom i lozinkom, Korisnik Usluga ima ekskluzivno pravo za pristup usluzi (koja se odnosi na određeni tip usluge). Pristup naručenoj usluzi će biti zaštićen jedinstvenim Loginom i lozinkom. Korisnik usluga će biti obvezan zaštititi Login ime od bilo kakve zlouporabe. ACC neće snositi nikakvu odgovornost za bilo kakvu zlouporabu od strane Korisnika usluga ili bilo koje druge neovlaštene osobe za bilo koje buduće štete ili potencijalne zahtjeve trećih strana koji su prouzrokovani kao posljedica takve zlouporabe.
 6. ACC će biti ovlašten na trenutni prekid pružanja usluga Korisnicima usluga u slučaju da Korisnik usluga krši ugovor ili Opće uvjete poslovanja, te osobito ukoliko:
  • Korisnik upotrebljava izvješće i krši stavke 2 i 3 ovog Članka Općih uvjeta poslovanja
  • Korisnik kroz svoju registraciju omogućava upotrebu Usluge bilo kojoj drugoj osobi koja je registrirana u bazi podataka ACC-e a koja nije aktivirala svoju uslugu zbog neplaćanja ili zbog kršenja stavaka 2. i 3. Ovih općih uvjeta poslovanja ili zbog bilo kojeg razloga koji predstavlja kršenje Ugovora ili Općih uvjeta poslovanja
  • ACC naknadno saznaje da registracija Korisnika nije autorizirana iz bilo kojeg razloga
  • Korisnik krši Ugovor i/ili ove Opće uvjete poslovanja s namjerom, po mišljenju ACC-e kako bi reputacija i/ili razina pružanja usluge ACC-e bila umanjena ili oštećena
  • Korisnik se obvezuje platiti ACC-i cijenu koja je navedena u Ugovoru ili Narudžbi i koja je navedena u Cjeniku za naručenu ili pruženu uslugu Korisniku usluge.

Članak VI - Žalbena procedura

 1. Korisnik usluga ovlašten je izjaviti pritužbu na grešku koja se pojavila kod isporuke usluge ACC-e. Korisnik usluge je ovlašten zatražiti smanjenje cijena na razinu koja je adekvatna za navedenu grešku. Unutar takve procedure Korisnik usluga neće biti ovlašten zahtijevati sadržaj zahtijevane usluge jer je Korisnik taj koji naručuje sadržaj izvještaja.
 2. Period za podnošenje pritužbe biti će najduže 14 dana od dana kad je Korisnik otkrio grešku ili od kada je mogao otkriti grešku.
 3. Pritužba može biti podnesena od strane Korisnika usluge pisanim putem (na adresu registriranog sjedišta ACC-e, putem faxa na broj: +385 1 6065 266 ili putem e-maila: [email protected]) , pri čemu takva pritužba mora biti dostavljena ACC-i. ACC može odgovoriti na pritužbu u roku od sljedećih 7 dana od dostave.
 4. Greška na strani ACC-e znači greška u kojoj Usluga nije moguća ili nije mogla biti pružena u periodu od 6 sati u proteklom period od 24 sata. koji je dulji od 24 sata. Greška na strani ACC-e neće postojati kada Korisniku usluga nije bila dostupna zbog nedostupnosti interneta ili zbog bilo kojeg drugog razloga zbog kojeg Korisnik nije odgovoran.
 5. Sniženje cijene će se odobriti u smislu dozvole za korištenje usluge ili zamjenske usluge.
 6. Bilo koje pritužbe na račune koji su već izdani a koji bi imali za posljedicu smanjenje mogućnosti pritužbe ACC-u na Korisnika usluge moraju biti primljeni u pisanoj formi najkasnije unutar 7 dana od dana kad su računi izdani.

Članak VII - Ograničenje odgovornosti ACC-e

 1. ACC neće biti odgovoran za bilo kakvu neposrednu ili posrednu štetu koja je uzrokovana izvršenjem usluge. ACC će upotrijebiti povećanu pažnju kako bi uslugu i podatke u izvještaju te informacije stavljene na web stranicu www.MojaPlaca.hr pružio na način koji je vjerodostojan, korektan i reprezentativan. Međutim prethodna izjava ne znači niti garantira apsolutnu točnost navedenih podataka i svih izvješća koji čine Uslugu i svih informacija koje su objavljene na web stranici www.MojaPlaca.hr. ACC neće pružiti nikakvu garanciju za upotrebu informacija koje su vezane za uslugu i informacija koje su objavljene na web stranici www.MojaPlaca.hr ukoliko su iste upotrijebljene za svrhu za koju nisu namijenjene. Svaki Korisnik usluga prije upotrebe takvih informacija obvezan je razmotriti prikladnost i točnost njihove upotrebe za odgovarajuću svrhu.
 2. ACC neće odgovarati za štetu koja može nastati Korisniku usluge ili trećim osobama korištenjem web stranice www.MojaPlaca.hr, uključujući gubitak dobiti ili gubitak bilo kakvih podataka.
 3. Operator odgovarajućih sistema za plaćanje će biti odgovoran za uspješno provođenje online plaćanja. Korsnik usluge se obvezuje da će pružiti istinite i točne informacije neophodne za provođenje plaćanja.
 4. U slučaju da nastane odgovornost za štetu koju je Korisniku usluge uzrokovao ACC kršenjem obveza koje proizlaze iz Ugovora, naknada takve štete će se ograničiti na najveći iznos cijene koju je Korisnik usluge platio za naručenu Uslugu koja mu je bila pružena za vrijeme kršenja obveza od strane ACC-e, a koja se smatra najvećom potencijalnom predvidljivom štetom.

Članak VIII - Trajanje ugovora, Prestanak ugovornog odnosa

 1. Ugovorni odnos se uobičajeno sklapa na određeno vrijeme, a postaje valjan danom potpisivanja Ugovora, koji potpisuju ovlašteni predstavnici obiju Ugovornih strana, osim ako Ugovorom nije drugačije određeno, a najkasnije od dana primitka Narudžbe.
 2. Osim ako Ugovorom nije drugačije određeno, Ugovor se može raskinuti prije isteka razdoblja njegove valjanosti:
  • Pisanim sporazumom Ugovornih strana
  • Pisanom obavijesti bilo koje Ugovorne strane bez navođenja razloga, s otkaznim rokom od 3 mjeseca, koji počinje teći prvog dana sljedećeg mjeseca, od dana kada je pisana obavijest dostavljena.
  • Povlačenjem iz Ugovora bilo koje Ugovorne strane, ako druga Ugovorna strana znatno krši svoje obveze iz Ugovora.
  • Pisana obavijest, te pisana obavijest o povlačenju iz Ugovora, mora se dostaviti drugoj Ugovornoj strani na adresu navedenu u Ugovoru ili na drugu adresu Ugovorne strane, koju je ta Ugovorna strana pismeno navela.

Članak IX - Zajedničke odredbe

 1. Ugovorne strane će međusobne sporove prvenstveno rješavati zajedničkim pregovorima u cilju postizanja dogovora oko spora. Ukoliko Ugovorne strane ne postignu dogovor oko spora, svaka Ugovorna strana ima pravo podnijeti zahtijev za rješavanje spora sudu. Za rješavanje sporova između Ugovornih strana nadležan je sud u Zagrebu.
 2. Sve obavijesti i drugi akti, uključujući pravne akte koji po Ugovoru ili odgovarajućem zakonskom propisu moraju biti sastavljeni u pisanom obliku, dostavljaju se drugoj Ugovornoj strani osobno, dostavom ili preporučenom poštom na posljednju poznatu adresu Ugovorne strane. Ugovorne strane određuju da se pošiljka smatra dostavljenom, čak i u slučaju da primatelj odbije primiti pošiljku i to od dana kada je odbio primiti pošiljku ili u slučaju kada se pošiljka vrati pošiljatelju iz bilo kojeg razloga nemogućnosti dostave i to od dana kada se pošiljka vratila pošiljatelju.

Članak X - Završne odredbe

 1. ACC zadržava pravo izmjena i dopuna Općih uvjeta poslovanja, te će o takvim promjenama obavijestiti Korisnika putem objave na web stranici www.MojaPlaca.hr, navođenjem datuma od kada takve promjene postaju važeće. Stupanjem na snagu novih Općih uvjeta poslovanja, prethodni važeći Opći uvjeti poslovanja prestaju postojati.
 2. Ugovor može biti izmjenjen ili dopunjen uz pristanak obiju Ugovornih strana, u pisanom obliku kao izmjene i dopune ugovora, koji potpisuju ovlašteni predstavnici obiju Ugovornih stranaka. Odredba paragrafa 1 ovog Članka o Općim uvjetima poslovanja neće se primjeniti.
 3. Ugovorne strane se obvezuju da neće otkriti trećim osobama bilo kakve informacije do kojih su došle tijekom zajedničke suradnje. ACC se obvezuje da će on i njegove ovlaštene osobe, temeljem Zakona o zaštiti osobnih podataka, zadržati povjerljivost osobnih podataka Korisnika do kojih je došao u obavljanju svog posla, te da neće takve podatke koristiti za osobnu uporabu niti ih davati trećim osobama bez dopuštenja tih osoba. Odredbe ovog paragrafa ne odnose se na obveze koje proizlaze iz odgovarajućih zakonskih propisa i/ili odluka odgovarajućih nadležnih tijela.
 4. Na sve odnose koji nisu regulirani ovim Ugovorom i/ili Općim uvjetima poslovanja, na odgovarajući način se primjenjuje Zakon o obveznim odnosima.
 5. U slučaju da bilo koja odredba ovog Ugovora i/ili Općih uvjeta poslovanja postane u cijelosti ili djelomično nevaljana, neučinkovita ili neprovediva, to neće imati utjecaja na valjanost i učinkovitost ostalih odredbi. Ugovorne strane se obvezuju da će takvu nevaljanu, neučinkovitu ili neprovedivu odredbu zamijeniti novom odredbom, koja je prema mišljenju i očitovanju volje Ugovornih strana, po svom značenju i svrsi najbliža odredbi koju treba zamijeniti. Do postizanja sporazuma, umjesto nevaljanih, neučinkovitih i neprovedivih odredbi primjenjivat će se odredbe odgovarajućih zakonskih propisa.
 6. Različite odredbe ovog Ugovora imaju prednost pred odredbama Općih uvjeta poslovanja. Primjena Općih uvjeta poslovanja ili njihovog dijela može se isključiti samo pisanim sporazumom Ugovornih strana u Ugovoru.

Ovi Opći uvjeti poslovanja stupaju na snagu 21.11.2011.

Usporedite svoju plaću

Besplatna personalizirana usporedba plaća.

Pristupite istraživanju plaća